Уважаеми клиенти, моля преди да използвате онлайн магазин www.queerwear.net  да се запознаете с нашите ОБЩИ УСЛОВИЯ, тъй като те имат силата на договор между нас.

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Този документ съдържа Общите условия, според които Донч ЕВ ЕООД, ЕИК: 205867388, седалище и адрес на управление: гр. София, жк Студентски град, бл. 58 вх.А извършва продажба на стоки на потребителите си чрез онлайн магазина на адрес : www.queerwear.net, наричан по-долу за краткост ТЪРГОВЕЦ. Всеки, който зареди в ползваното от него техническо устройство интернет адреса www. queerwear.net ще наричаме за краткост ПОТРЕБИТЕЛ.

 1. Използвайки онлайн магазина в уеб сайта queerwear.net , Вие декларирате, че приемате и сте съгласни с настоящите условия.
 2. При зареждането на която и да е страница от магазина с вградените хипервръзки в нея, или чрез ползването или заплащането на продукти, предлагани от магазина, ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.
 3. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се идентифицира с цел определяне на изявлението му за приемане на Общите условия, което се извършва чрез съхранения в лог файловете на сървъра comIP адрес на потребител, както и друга информация.
 4. Продуктите, които се намират на интернет страницата queerwear.net не представляват правно обвързваща оферта, а са по-скоро демонстративен онлайн каталог, описващ  продуктовата линия на търговеца.
 5. Договорният език е български, а плащанията ще бъдат извършвани в български левове.

ДОСТАВКА

ПОТРЕБИТЕЛЯТ носи изцяло риска от повреждане/загубване на стоката след доставката. Веднага след предаване на стоката на куриер, ТЪРГОВЕЦЪТ се освобождава от риска, който се прехвърля върху потребителя. ТЪРГОВЕЦА не носи отговорност  за закъснение в случай, че закъснението се дължи на куриер или друг доставчик.

 1. Веднага след доставката, стоките следва да бъдат прегледани внимателно от ПОТРЕБИТЕЛЯТ или упълномощено от него лице. Евентуални повреди, удари и други щети следва да бъдат докладвани незабавно на ТЪРГОВЕЦА. В случай, че бъде установено наличие на щети, които са се получили при транспортирането на стоката, ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност за гаранционното обслужване на тази стока.
 2. При посочени неверен или сгрешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката ТЪРГОВЕЦЪТ не е обвързан от каквото и да е задължение за изпълнение на поръчката.
 3. При предаване на стоката ПОТРЕБИТЕЛЯТ или трето лице подписват придружаващите я документи. За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението, но приема стоката на доставка и е на посочения от клиента адрес.
 4. При отказ за получаване на стоката, извън случаите описани по-долу, отказът се счита за неоснователен и ПОТРЕБИТЕЛЯТ дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката.
 5. В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯ не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, ТЪРГОВЕЦЪТ се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока.

Когато доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от ПОТРЕБИТЕЛЯ стока и това може да се установи чрез обикновения й преглед, ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да иска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на направеното от него заявление за покупка в срок от 48 часа от получаването й.

ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ

ТЪРГОВЕЦЪТ предлага гаранционен документ на своите клиенти за дадена закупена стока, ако такъв документ е осигурен от производителя на стоката. В документа са описани: адрес и телефон на оторизираните сервизи на закупената стока гаранционните условия на съответните сервизни центрове или производители гаранционен срок на закупената от ПОТРЕБИТЕЛЯ стока.

ЦЕНИ

Цените, посочени на сайта не включват опаковане и транспортиране. В случай, че стоките се изпращат извън територията на Република България, ПОТРЕБИТЕЛЯТ следва да заплати всички митнически и др. такси, свързани с износа.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА  ТЪРГОВЕЦА

 1. ТЪРГОВЕЦЪТ има право, но не и задължение да запазва материали и информация, разположени на сървъра на www.queerwear.net
 2. ТЪРГОВЕЦЪТ има право по всяко време, без уведомяване на ПОТРЕБИТЕЛЯ, когато последният ползва услугите в нарушение на настоящите условия, както и по преценка на ТЪРГОВЕЦА да прекрати, спре или промени предоставяните услуги във връзка с ползването на сайта.
 3. Продуктите в МАГАЗИНА са ограничени само до посочените условия. Донч ЕВ ЕООД има право по всяко време и без предупреждение да прави промени в публикуваните продукти и цени, като всички такива изменения и допълнения влизат в сила от момента на публикуването им на интернет страницата на онлайн магазина: www.queerwear.net
 4. ТЪРГОВЕЦЪТ  след получаване на плащането се задължава да прехвърли на ПОТРЕБИТЕЛЯ собствеността на заявената за покупка от него стока, да достави в срок заявената за покупка стока, да проверява за техническа изправност всеки артикул преди да бъде изпратен (в случай, че това е възможно, без да се нарушава целостта на опаковката).
 5. ТЪРГОВЕЦЪТ  не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които ТЪРГОВЕЦЪТ не е предвидил и не е бил длъжен да предвиди – форсмажорни обстоятелства, случаи на случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на ТЪРГОВЕЦА
 6. ТЪРГОВЕЦЪТ  има право да инсталира на компютрите на потребителите кукита (cookies). Това са текстови файлове, които се запазват от Интернет страницата върху твърдия диск на ПОТРЕБИТЕЛЯ и позволяват възстановяване на информация за ПОТРЕБИТЕЛЯ, като го идентифицират и позволяват проследяване на действията му, Интернет страниците, които посещава, хипер-връзките, които използва, информацията, която ползва и записва и други.
 7. ТЪРГОВЕЦЪТ има правото да направи отказ от доставка на потвърдена поръчка в случай, че стоките не са достъпни. При липса на складова наличност от заявената стока, в рамките на работната седмица ТЪРГОВЕЦЪТ уведомява ПОТРЕБИТЕЛЯ за изчерпването й чрез изпращане на съобщение до посочения от клиента електронен адрес или на посочения телефонен номер. В случай, че е направен превод по сметката на търговеца, ПОТРЕБИТЕЛЯТ ще може да избира между възстановяване на сумите, отказ от поръчката или заместваща поръчка.
 8. Съветите, консултациите или помощта, оказани от специалистите и служителите на ТЪРГОВЕЦА  във връзка с ползването на услугите от потребителите, не поражда каквато и да било отговорност или задължения за ТЪРГОВЕЦА . Дружеството не носи отговорност при невярност на посочената от производителя информация за стоката.
 9. ТЪРГОВЕЦЪТ  има право да събира и използва информация отнасяща се до неговите Потребители, независимо дали са регистрирани.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

 1. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да се информира за състоянието на своята поръчка.
 2. ПОТРЕБИТЕЛЯТ носи пълна отговорност за опазването на своето потребителско име и парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на потребителското име и паролата. ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен незабавно да уведомява ТЪРГОВЕЦА  за всеки случай на неправомерен достъп чрез използване на неговото потребителско име и парола, както и винаги, когато съществува опасност от такова използване.
 3. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да посочи точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен адрес, да плати цената на стоката, да заплати разходите по доставката, когато същата не е безплатна и да осигури достъп и възможност за получаване на стоката. В случай, че изрично не е посочено, че доставката е безплатна , същата се счита за възмездна.
 4. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да обезщети ТЪРГОВЕЦА и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили вследствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с Интернет страници, хипер-връзки, материали или информация, които ПОТРЕБИТЕЛЯТ е използвал, разположил на сървъра, изпращал, разпространявал, направил достояние на трети лица или направил достъпни чрез www. queerwear.net в нарушение на закона, настоящите Общи условия, Добрите нрави или Интернет етиката.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ СЪГЛАСНО ЗЗП

Информация за потребителите съгласно чл. 47, ал. 1 от ЗЗП:

 1. Основните характеристики на продуктите са описани в страницата за представяне на съответния продукт.
 2. Доставчик на стоки, поръчвани от настоящия онлайн магазин е Донч ЕВ ЕООД ООД, ЕИК: 205867388
 3. Седалище и адрес на управление : гр. София 1271, жк Студентски град ,бл. 58, вх.А телефон 08930973127, www.queerwear.net, e-mail: office@queerwear.net
 4. Адресът на мястото на осъществяване на стопанска дейност е: София 1700, жк Студентски град, ул. „Проф. Д-р Иван Странски“ 1В
 5. Крайната цена на стоките е изписана на страницата за представяне на съответния продукт, непосредствено до наименованието на стоката. Стойността на транспортните разходи за доставка, НЕ Е ВКЛЮЧЕНА в цената на стоките. Тя е посочена отделно в поръчката и се начислява към цената на стоките при определяне на крайната цена за плащане.
 6. Онлайн МАГАЗИНЪТ не начислява никакви разходи за използване на средство за комуникация за сключване на договора за продажба от разстояние.
 7. Условия на плащане, доставка и изпълнение, датата на която ТЪРГОВЕЦА се задължава да достави стоките или да извърши услугите са описани в раздел „Доставка и плащане”.

Условия, срок и начини за упражняване на правото на отказ от договора:

ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да се откаже от договора за продажба от разстояние, без да посочва причини за това. Срокът за упражняване правото на отказ е 14 дни считано от датата на доставка, което означава датата, на която Вие или посочена от Вас трета страна сте приели и физически владеете продукта

За да упражни правото си на отказ, потребителят трябва да уведоми ТЪРГОВЕЦА, посочвайки име и адрес за кореспонденция и в случай, че има такива- телефонен номер и e-mail адрес както и за решението си да се откаже от договора с недвусмислено заявление, което следва да бъде представено на ТЪРГОВЕЦА на хартиен или друг траен носител.

ПОТРЕБИТЕЛЯТ следва да изпрати на ТЪРГОВЕЦА или да върне обратно стоките без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни след деня, в който ПОТРЕБИТЕЛЯТ е информирал ТЪРГОВЕЦА за отказа си от договора.

ТЪРГОВЕЦЪТ има право да отложи възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно или докато не бъдат представени доказателства, че стоката е изпратена обратно, в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано.

Стоката следва да бъде върната в оригинална опаковка в нейната цялост, пълна окомплектовка с придружаващата я документация и без увреждания.

При упражняване правото на отказ, ПОТРЕБИТЕЛЯТ следва да поеме транспортните разходи по връщане на стоката на МАГАЗИНА.

При наличие на проблем относно закупен продукт, може да се свържете с наш представител на телефон  08930973127. При констатация на дефектен продукт, ТЪРГОВЕЦЪТ се ангажира той да бъде подменен с нов като транспортните и други разходи по получаване и връщане на стоката са за сметка на ТЪРГОВЕЦА.

При нарушения във външния вид на стоката възникнали при транспорта, може да се обърнете към куриера за протокол за увредена пратка.

Рекламации на продукти от нашата категория Фетиш, също не се допускат по хигиенни съображения.

Продуктите които се заменят НЕ трябва да са обувани, носени, да нямат петна или нарушена цялост.Те трябва да са в оригиналната си опаковка, която да е с ненарушена цялост и вид в който е била получена. Ако върнете продукти, които не отговарят на тези условия, те ще бъдат задържани и замяна няма да бъде осъществена.